Sipoon Pähkinälehto

AS Oy Sipoon Niitty 1713 m2

AS Oy Sipoon Manteli 1713 m2

AS Oy Sipoon Pähkinälehto ASO 1715 m2

2014-

New build apartments. Outline design phase.